• 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:25

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:25

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:15

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:30

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:40

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,26 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی