• 12:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,024,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,125,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,125,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,325,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,353,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,459,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,459,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,459,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,702,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,944,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,068,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,125,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,852,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,925,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,970,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی