• 23:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:55

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:55

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری