• 04:35

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:44

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 04:35

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:44

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 04:35

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:44

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,003,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:35

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:44

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,295,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:25

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:34

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:55

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:04

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:55

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:04

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری