• 22:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:09

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,327,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری