• 22:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:54

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:54

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:54

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:35

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:44

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:10

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:19

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:10

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:35

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:44

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:10

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:19

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,055,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:10

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:54

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی