• 05:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:59

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,496,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:59

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,026,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:59

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,489,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,744,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:59

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,086,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:19

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:59

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی