• 08:25

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:37

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:37

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,220,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:05

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:27

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,968,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:40

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,486,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:05

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:27

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری