• 14:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:22

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:22

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:22

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,929,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:42

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,949,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:05

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:27

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:05

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:27

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:42

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,267,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:42

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,340,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:05

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:27

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:52

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,645,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:52

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,974,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:25

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی