• 16:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,995,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:02

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,631,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:02

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:17

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,236,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:17

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:17

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,853,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,887,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,968,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,669,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:02

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:02

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,832,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی