• 18:40

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:22

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:22

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:22

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:22

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:05

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:27

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری