• 11:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:07

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:37

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:37

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:02

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:12

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,525,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:12

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,875,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:07

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,236,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,278,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,674,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:47

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی