• 22:50

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,15 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:20

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:20

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:35

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:05

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:05

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:05

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:15

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:35

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:05

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:40

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,093,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:05

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:05

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری