• 23:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,014,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:25

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:25

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,970,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,543,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,073,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی