• 05:50

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:25

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:55

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:50

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:55

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 08:45

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,170,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:30

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:30

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:20

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:25

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:25

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:40

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:10

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,090,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 17:25

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری