• 14:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 12:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,470,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,090,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی