• 23:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  پنجشنبه,02 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  پنجشنبه,02 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:10

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:10

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:10

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:25

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:55

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:25

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:55

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:25

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:55

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری