• 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,324,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:28

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,324,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,568,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:28

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,568,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:10

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:18

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,729,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:28

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,055,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:28

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,055,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:28

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:28

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,543,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,543,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,713,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:28

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,721,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:43

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,721,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی