• 05:50

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,882,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
4,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
5,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
5,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:10

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:18

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
5,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:35

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:43

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
5,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی