• 09:35

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 21:10

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,075,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:10

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:05

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,322,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی