• 09:05

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:05

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:05

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری