• 15:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:10

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:20

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی