• 23:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,843,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی