• 17:45

    چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران
5,034,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی