• 11:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:05

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:15

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:20

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,848,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,863,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,863,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:15

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:20

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,928,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,110,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,138,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,138,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 09:45

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,218,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,218,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,335,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,403,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,403,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:45

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,631,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,769,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,027,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:10

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,351,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:50

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,557,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:25

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
8,984,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی