• 05:35

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:45

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:05

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,204,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:05

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,463,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,668,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,872,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
6,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
6,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
6,697,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,103,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,361,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:35

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:45

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  چهار شنبه,01 اردیبهشت

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی