• 05:00

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:10

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
1,979,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,041,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,156,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,540,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,816,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,987,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,157,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,328,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,351,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,499,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,669,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,009,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
6,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی