• 16:55

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:04

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:55

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:04

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:15

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:24

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:39

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,552,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:24

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:09

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی