• 05:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:29

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:29

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:29

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:54

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,436,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:54

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:19

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:29

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:29

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:19

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,489,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:19

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,744,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:19

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,744,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی