• 05:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:29

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:29

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:29

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:04

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,363,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:04

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:29

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 23:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:29

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی