• 12:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:58

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:58

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی