• 13:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی