• 13:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری