• 15:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی