• 06:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:20

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:15

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:37

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:52

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:07

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:07

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:52

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:50

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,434,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی