• 16:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:37

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:37

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:07

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:37

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:07

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,969,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,236,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,267,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:07

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:07

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:50

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:22

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری