• 12:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:52

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:52

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:02

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:02

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:52

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:37

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:22

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:02

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:02

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:22

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:25

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:47

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:47

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:37

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:37

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:22

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:10

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:32

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:37

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:25

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:47

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:47

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:02

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,345,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:25

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:47

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:10

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:32

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:12

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,875,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:20

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 09:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:37

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:37

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی