• 10:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:33

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:33

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:33

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,607,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:33

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,607,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی