• 20:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,075,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 09:27

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,196,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : T
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 09:27

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,736,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 09:27

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری