• 20:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:27

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,559,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:37

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:37

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی