• 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:07

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,232,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی