• 16:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 20:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,894,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,188,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:35

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی