• 06:15

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:05

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:35

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:05

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,001,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,215,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,756,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,17 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری