• 13:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:55

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی