• 10:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری