• 11:45

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:01

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:01

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:46

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:30

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:01

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:15

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:46

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری