• 15:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:46

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:55

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:26

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:46

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:46

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:01

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:01

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری