• 07:45

  شنبه,21 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:16

  شنبه,21 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  شنبه,21 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:16

  شنبه,21 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  شنبه,21 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:16

  شنبه,21 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری