• 11:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری