• 16:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:37

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:17

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:37

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:17

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری