• 10:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:42

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,507,600 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : W
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,621,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی