• 09:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:34

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:39

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:34

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:14

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی