• 06:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:55

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:10

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری