• 11:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:55

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,977,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 21:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,054,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,197,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,884,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:40

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:35

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی