• 21:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:25

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:10

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی