• 10:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:15

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:12

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی