• 18:50

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:21

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:16

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:50

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:21

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:16

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:16

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:16

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,703,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:15

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:46

  پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری