• 17:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:05

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:36

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:16

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:21

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:21

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:21

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری