• 19:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی