• 18:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری