• 20:50

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری