• 06:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:55

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:35

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:05

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:55

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,760,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:55

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:35

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:05

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:35

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,702,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:10

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,30 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی