• 07:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 11:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:45

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:50

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:35

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:45

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:50

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی