• 06:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:45

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:35

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:05

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:45

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:45

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,824,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:45

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:45

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 12:45

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی