• 13:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:25

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:55

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,934,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:20

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:35

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:35

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:35

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 12:25

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:55

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:10

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:50

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:55

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:50

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,262,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:55

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:10

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,110,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:50

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,390,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,414,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:50

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,26 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,26 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی