• 13:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,170,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,170,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 15:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 16:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,263,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:05

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:05

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,824,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:35

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:35

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,262,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:50

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:45

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی