• 06:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,340,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 09:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 13:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,824,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,824,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:10

  شنبه,30 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:25

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,29 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی