• 23:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 05:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  پنجشنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:55

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:55

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,404,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,590,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 23:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,31 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,696,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,696,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,713,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,986,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:35

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:10

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,606,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,454,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,454,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,30 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
12,164,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی