شهر لار
جمعیت : 365٬451
ماسوله
نامشخص
دهلران
جمعیت : 30٬989
خوانسار
جمعیت : 33049
فومن
جمعیت : 31176
شهر خدابنده
جمعیت : 34،921
شهر قلعه گنج
جمعیت : 15,997
نیاسر
نامشخص
شهر ورامین
جمعیت : 218,991
شهر ورنامخواست
جمعیت : 19،350
شهر عسگران
نامشخص
شهر ایزدشهر
نامشخص