شهر مبارکه
جمعیت : 170000
شهر خدابنده
جمعیت : 34،921
شهر قلعه گنج
جمعیت : 15,997
نیاسر
نامشخص
شهر ورامین
جمعیت : 218,991
شهر باغ بهادران
جمعیت : 8808
شهر شهریار
جمعیت : 744٬210
شهر نظرآباد
جمعیت : 141،160
شهر ماهنشان
جمعیت : 40،312
شهر ورنامخواست
جمعیت : 19،350
شهر عسگران
نامشخص
شهر ایزدشهر
نامشخص