شهر باغ بهادران
جمعیت : 8808
شهر شهریار
جمعیت : 744٬210
شهر نظرآباد
جمعیت : 141،160
شهر ماهنشان
جمعیت : 40،312