• 18:30

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,570,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:50

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,830,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:30

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:50

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:25

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:40

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,718,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:25

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:25

  الأحد,08 شوال

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  الأحد,08 شوال

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,880,000.00 ر.س.‏

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری