• 08:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:49

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:39

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:55

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:04

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:24

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی