• 09:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:32

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,171,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,171,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:27

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,171,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:27

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,171,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,171,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,171,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,171,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:55

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:17

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:55

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:17

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:32

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:57

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,301,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی