• 06:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,590,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,777,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,967,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,455,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:55

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,667,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:55

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی