• 18:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,334,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,334,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی