• 23:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:30

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,681,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,967,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,967,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,967,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:05

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:35

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,351,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,351,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,351,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:55

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,897,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,443,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,257,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,535,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,543,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,606,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
12,164,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
12,164,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی