• 09:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : L
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:46

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:46

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:40

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,394,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,408,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,408,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,256,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,256,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
13,648,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی