• 09:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,941,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:39

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:54

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,798,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی