• 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,876,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,876,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی